Inuit Qaujimajatuqangit

Hunauyangi

Aturpiaqniat pityuta tapkuat Nunavutagutinut Angigutit  (NLCA) tamna atuniarpiaqniat “pilagutit tahapkuat Inuit ilauttarninut ihumaliugutit piplugit atuqtaunit, aulatanunit nunguttailinitlu nunat, imait piqaqniuyutlu, ilautitlugit tagiunginaqmi”.  Tapkuat Nunavutagutit taihimayai tapkuat havaginit inungnik naalakvit tapkuat NWB-kut piyalgit piplugit “pipkaqnit piluartumik hakugiknitlu Inuit ilitquhit, pitquhit ilihimanitlu”.

Ilanga aturpiartuq ilagiyat ilauttarniqmun tapkunanga Inuit tapkunani NWB-kut pityuhini ihumaliugutainilu tapkuat ilaliutyaqnit Inuit Qaujimaningit (IQ).  

IQ tamatqiumayait Inuit Pitquhit Ilihimanit (TK) tahapkualuttauq atuqtauvaliqtut Inuit ilihimanit pihimayait Inuit pitquhit, inuliqutinut pinnagiyait atuqpakhimanitlu. Tamna taiguhiq “Inuit Qaujimaningit” tukiqagahuaq tamatqiqhimanit nunalikni nunaliuyunilu-pihimanit ilihimani, hilaliqutinutlu ilihimanit (tamatkiknik ilitquhit atuqtauvaliqtutlu), tapkuat pivakhimayut upluq tamaat inuuhitnit Inuit inungnit pihimanilu atuqhimaniqnit piyaunit tausanit ukiunit tugaqpiaqhugit inungnit aktuayaunit avatigiyauyumun.  Piplugu akhuqyuminit inmingnut tautuknit, katihimanit atuqpakhimani uqautyauvaknilu kinguvagit, IQ piqaqtitai piqpiangunit tuhagakhat tahapkuatut pityutauyut uumatyutaunit atuqpakni, inuliqutit maniliugutitlu nakuunit, unniqtuqnilu tapkuat piqatigikpaknit tatya atuqtut tapkunanga.  

Tamna angiyuni pinnagiyaunialu IQ pihimayuq uuktugutaunialu ayyikkiktumik piplugu qauyihaiyit naunaipkutaunit tapkunani NWB-kut ihumaliugutaini.

Ihumagiyauvaknit

Pijitsirarniq: Ihumagiyaunia kivgaqtuiniq

Tamna ihumagiyaunia kivgaqtuiniq atuqpiartuq Inuit pitquhit hivuliqtiuniqmun uuktugutaukman Inuit iniqhimaninut ihumatuninutlu. Inuit kangiqhimatyutiyut inmingnut ikayuqtiuniqmik piyaqaqnit pinnagiyaunilu ikayugutai nunaligiyamingnut. Inuit takupkaqtai imaittut hivuligutit atuqpiagahuaqnitlu kivgaqtuiniq atauhiqmun pinahuaqhutik.

Aajiiqatigiingniq: Ihumagiyaunia-Ihumaliurtarniq

Tamna ihumagiyaunia angiqatigikniq ihumaliugutinut pivaktuq hakugiktumik tuhaumatyutinut ayuitnit hakugiktumiklu ukpiginit atuqatigiknit piyaunahuanut. Inuit piyumayut ikayuqhiutiyumaplutik nunaliuyunut ilauttarniqlu huliplutik piguqhaqninik hakugiknit Inuit Nunavutmi. Pilaqhutik ihumaniq huliniqlu ikayuqtigikhutik, ikayurniq pivaliatitninut atuqatigiknit kangiqhimanit hugiartaqnit ihuilgut angiqatigikhutik-piguqnit piplugit, upiginilu allatqit ihumagiyaunit hilaqyuaqmilu ihumaginit, tamaita Inuit pinahuaqtait.

Pilimmaksarniq: Ihumagiyauni Ayuitnit Ilihimanitlu Pitaqnit 

Tamna ihumagiyaunia ayuitnit ilihimanitlu pitaqnit pilaqninutlu piguqhaqnit atuqpiartut aniguittattiarninut Inuit akhurnaqpiaqtumi avatigiyauyumi. Atuqpiartut nigiuginit ilalgit pigurhaqnit inmingnut pilaqnit Inuit pityuhinut ilihimanit piyaunilu. Takukhautitni atugiaqtitnit hivuligiakhaq atuttiartumik havattiaqtumiklu inuuniq, upigiyauninut tamaita, hakugikpiartuq pinahuaqnia piyaunahuaq tapkuat Inuit ilihagutainut pityuhit.

Avatimik Kamattiarniq: Ihumagiyaunia Avatiliqutinut Kamattiarniq

Tamna ihumagiyaunia avatiliqutinut kamattiarniq akhuqyumiyai tapkuat aturniqhat piqataunit Inuit pivaknit hilaqyuaqmun nunagiyamingnut. Inuit upigiyai tapkuat ilaliutyagiaqaqnit piqatauni inmingnut avatigiyauyumutlu qiniqhutik nakuuhivaligutikhanik hapuhimanitlu piqataunit piplugit naamaginit hilaqyuamun akhuqnaqninut avatiliqutit nakuuhihimanit.

Qanuqtuurungnarniq: Ihumagiyauni Pilaqnikhaqhiulaqnit ihuaqhigiaqninik ihuilgut

Tamna ihumagiyaunia pilaqniqarniq ihuaqhigiaqnit ihuilgut, piplugit pigiaqtitnit atuqtakhaqhiurnitlu atuqninik piqaqnit takukhaupkaqnilu atulilaqnit ihuaqhigiartaqnilu hugiagutit qilamik ahianguqpaliayumi hilaqyuaqmi, tamna hakugikniq tapkuat tamaita Inuit pivaliatitakhat. Piqalaqhiurniq takukhautitakhauyuq tamaitni ilitpallianit ihumaqattaqnitlu qiniqtut nakuuhivalianinik piplugit tapkuat Inuit inuunit.

Piliriqatigiingniq: Ihumagiyaunia Ikayuqtigikhutik Piqatigikni Havaqatigikniluniit Piqatigikhutik Atauhiqmun Pinahuagaqmun

Tamna ihumagiyaunia pivaliatitni ikayuqtigikhutik piqatigiknit havaqatigiiknitlu atuahiqmun pinahuaqhutik. Tapkuat atuqpiarnit Inuit ukpiginit akhuqyumini tapkuat atuqpiarnit ilagit tapkunangaunganit inmiguqnit piyukhat atuqniqhaunit tamaitni Inuit ilihautaitni. Inuit pipkaqnit havaknit atauhiqmun pinahuaqninik, ikayuqtigikniq, atuqatigiknit hivuliqnit ikayuqattaqnitlu. Piliriqatigiingniq pipkaikmiyuq nigiugiyauninik ikayuqtigigutit pitquhit pivaliatitni, hakugiktumik piqatigikniq-piguqhainiq angiqatigikniqlu-piguqhainiq.

Ilitpalliqnit

Ilitpaligiami tapkuinga Ihumagiyauvaknit Inuit Qaujimajatuqangit, tugaqlugit tapkuat Kavamatkut Nunauvt, Inuit Qaujimajatuqangit havaktit, tamna Nunaliit Avikhimaniani Inuit Katutyiqatigit tapkualuniit Nunavut Tunngavik Nanminiqaqtut.