Havaktit

Executive ikt

Ben Kogvik
Titigaqtilagik Uqaqtilu

Ben Kogvik tapkunaniliqhimayuq Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB) taimanga pigiaqnianit qitqani 1990-ni tatyalu Titigaqtilagiuyuq tapkununga Katrimayit aipaniklu havalik timigiyauyumun uqaqti/kipuktaiyi uqattiaqhunilu tamatkiknik Inuktitut Inuinnaqtunlu. Ben pihimayuq aulattiniqmun titigaqtanik talvanga Banff Centre Aulatyutinut Ilihautinut tapkunangalu Nunavut Sivuliuqtit Havagutai piqatigiplugit Nunavut Ukiurtaqtumi Hilattuqhaivik /Canadian Centre Aulatyutinut Pivalianiqnut (1999). Ben ilihaiyiugaluaq, ataniqmun-tukligiyauyuq tamnalu ilihaiyinut qauyimayiuyuq kivgaqtuihimaplunilu angayuqap tukligiya tamnalu angayuqangupluni tapkunani Inuit Ilihaiyit Atuqtauinut Katimayit Nunatsiaqmi

Robin Ikkutisluk
Laisaliqutit Aulatyutinut Ikayuqti

Robin ilauliqtuq tapkununga Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB) talvani 2012. Iniqhiyuq taphuminga Nunavut Sivuniksavut havagutinik talvani Ottawami, ilalik ilihautinik talvani Carleton Hilattuqhaivik. Ahiiniklu, Robin pitaqhimayuq ilihautinik piplugit tapkuat Nunavutagutinut Angigutit Atuqpalianit, Katimayiuttaqnirmun Qauyihainiq, Naunaiyainiqmun pityuhit, Inungnut Kavamagiyauqatauyunik, Ukiurtaqtumiuqatauyunut Inungnik, Inuktitutlu.

Atuqtitlugit tapkuat 2 ukiukni hilattuqhaivikmi Robin havakhimayuq tapkunani Nunavut Imaligiyit Katimayit auyakkut ilihaqhuni talvani Laisaligiyini. Utirtuq talvunga timigiyanganut, havainaliqhunilu, taphuminga Laisaliginiq Aulatyutit Ikayuqtiupluni.

Corporate ikt

Raymond Quqshuun
Hivuliqti Kuapurisanut Kivgaqtit

Raymond Quqshuun SR inuuhimayuq piguqtaqhunilu Uqhuqtuuqmi. Raymond uqattiartuq tamatkiknik Inuktitut Qaplunaatutlu. Hivuagut, Raymond havakhimayuq tapkunani Timingat Ilihaqviligiyit (NWT) allatqinik ilihaipluni avataanut saivanik ukiunik. Havakhimagiplunilu maniyauniqmik talvani nunalikni Igluligiyit Katimayinut tallimanut ukiunut tapkunungalu NWT Igkluligiyit Kuapurisanut nunaliit avikhimaniani aapisiani Ikaluktutiakmi, nunaliit avikhimaninai Havagutit Maniyaupluni havalik tahamunga Kanangnani Kitikmeotni. Raymond havakhimayuq Maniyauniqmik Kiinauyaliqutit Uqhuqtuuq Ilihaqviligiyit Katimayinut tamnalu 21 ukiunut tapkunani Hamlatkut Ataniupluni Ataniuyunut Havakti Kiinauyaligiyiuplunilu.

Raymond kivgaqtuihimakmiyuq allatqini katimayini tapkunanilu nunaliit avikhimaniani timiuyuni tapkuani NWT tamnalu Nunavut, katimayiuniqmun ikhivautaliuniqmutluniit. Atuqpakhimania ilalik ikhivautaliunqimik tapkunani Nunavut Imiqnut Laisaliqutinut Katimayit, katimayiupluni tapkunani Kitikmeot Kuapurisan Katimayini Katimayinut, tapunanilu Hilaqyuaqmi Ukiurtaqtumi Ukiunga Timiuyuni. Nunaliuyuni, Raymond kivgaqtuikmiyuq ikayuqhuni allatqikni nunalikni timiuyuni ilautitlugt Nunalikni Ilihaqviligiyit Katimayit, tapkuat nunalikni Co-op Katimayini Katimayit tapkuatlu nunalikni Igluligiyit Katimayit.

Raymond pitaqhimayuq allatqinik iliharniqnik tapkunanga NWT Ukiurtaqtumi Hilattuqhaivik Nunatagauyumilu Kavamait, ilautitlugit Ataniuyuni Hivuliqtit Ilihaqniat tapkunani Ukiurtaqtumi Hivuliqtit Havakviat (katutyiqatigiplugit tapkuat Queens Hilattuqhaivik, Ilihaqvik Nanminiliknut tapkuatlu Cornell Hilattuqhaivik nunangatni New York).

 

Edna Porter
Kiinauyaligiyi

Inuuyuq piguqtaqtuqlu Uqhuqtuumi, Edna nunaqaqhimapmiyuq Yellowknife, Ikaluktutiak tamnalu Taloyoak. Hivuagut havakhimayuq tapkunani Hamlatkut Uqhuqtuuqmi pigiaqhugu 1996-mi, Edna ilauliqtuq tapkunani NWB-kut talvani Aktuupa 2011-mi Kiinauyaligiyiupluni. Hivuanilu havakhimayuq tapkunani Kikitak Igluligiyit Katimayit Atuqtuaqtunut Kivgaqti Havaktiupl;uni Titigaqtiuplunilu.

Edna iniqta iliharniqminik Ikaluktutiakmi talvanilu Yellowknife. Iniqhimayailu qaphit ilihagutit Aapisimi aulattiyiuniqmun, Kiinauyaliqutit aulatninut (Accpac qagitauyakkugutit), tapkualuttauq Nunavut Sivuliuqtit Havagutit Kangiqhinqimi talvanilu Ottawa.

Technical ikt

Karén Kharatyan
Piluaqnaqtuliqutinut Kivgaqtutit

Karén Kharatyan ilauliqtuq tapkunani Nunavut Imaligiyit Katimayit talvani Aagasit, 2010. Pihimayuq 10 ukiuni imaliginiqmun piqaqninut aulatyutinut avatiliginiqlu qauyihainiqmun atuqpakhimayai. Hivuani ilauliqniahaqhuni tapkunani NWB-kutni, Karén havakhimayuq tamnaupluni Imaliqutit Piqaqnit Havaktiuyuq tapkunani Ontario Minihitauyut Avatiliqutinut Kanangnani Nunaliit Avikhimaniani.

Pihimayuq taphuminga PhD titigaqtaq imaliqutinut talvanga Hilattuqhaivia Avignon, tamna Master’s titigaqtaq Imaqnut Naunaiyainiq talvanga Hilattuqhaivia Montpellier ahiilu titigaqtat nunaliqutinut.