ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᐳᑎᑦ, ᐱᖁᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᐃᑦ

ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᓂ ᐊᖏᕈᑎᑦ

ᓄᓇᕗᒥ, ᑖᑉᑯᐊᑦ  ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᑦ (Nu) ᐋᕿᒃᑕᖏ ᑖᖕᑯᐊᑦ ᐱᑦᔪᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖑᖅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐱᖃᖅᓃᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐋᕿᒃᓂᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᖏ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏ ᐃᒪᖃᖅᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ. ᐃᓚᖓᓂ 13 ᑖᑉᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᑦ ᐱᖑᖅᑎᑕᖏ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᕙᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᖏ ᑖᑉᑯᐊᑦ “ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖏᓂᖃᖅᓂᖏᒪᓕᒐᖃᖅᑎᑦᓂᖏᓄᑦ, ᐊᑐᖅᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᓄᓇᕗᑖᒐᐅᔪᑉ ᐃᓗᐊᓂ”. ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᑦ, ᑭᓯᐊᓂᐅᖏᑎᑦᓗᒍ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᑐᐊᕕᖅᓇᕐᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᓂᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦ, “ᑭᓱᓕᒫᖅ ᐊᑐᕈᖕᓇᖏᓚᖅ ᐃᒪᖅᒥᒃ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᒃᑕᖅᓂᖏ ᐊᒃᑕᑯᑦ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᖃᖅᑎᑦᓇᒍ ᐃᒪᓕᕆᔨᓂᑦ”. 

ᐱᖁᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᐃᑦ

ᑕᒪᑯᐊᑦ ᓴᖏᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖏ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑐᑭᓕᐅᒐᐅᑲᓂᖅᑐᑦ ᑖᑉᑯᓇᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔭᑦ , S.C. 2002, c. 10 (ᑖᑉᑯᐊᑦ NWNSRTA) ᐊᒻᒪᓗ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ, SOR/2013-69 (ᑖᑉᑯᐊᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ), ᐱᖑᖅᑎᓯᒪᔭᖏ ᓄᓇᕗᑖᕈᑎᑦ. 

ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔭᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑐᓂᓯᔪᖕᓇᖅᑐᑦ, ᓄᑖᖑᖅᓂᖏ, ᐋᕿᒃᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑎᑦᓂᖏ ᓚᐃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᒃᑕᖅᓂᖏ ᐊᒃᑕᑯᑦ ᐃᒪᖅᒧᑦ, ᐊᑐᖅᓗᒋ ᐊᑐᖏᑦᓗᑭᐊᖅ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᐃᓂᖏ, ᐱᑦᓗᒋᑦ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖏ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ. ᓚᐃᓴᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᑭᖑᐊᒍᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᐊᐱᖅᒧᐃᓂᖏ ᐊᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒥᓂᓯᑕᐅᔪᒥᑦ ᓄᓇᖃᖃᖅᑐᓕᕆᔨᑯᑦᓄᑦ. ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔭᑦ ᓚᐃᓴᖃᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᐃᑕ ᐃᒪᖅᒥᒃ ᐊᑐᖅᓂᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑕᖅᓂᖏ ᐊᒃᑕᑯᑦ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᑭᓯᒥᐅᖏᑎᑦᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᓂᖏ, ᐃᒪᐃᑦ ᐊᑐᖅᓂᖏ ᓄᓇᖅᔪᐊᖅᒥ ᒥᖑᐃᖅᓯᕕᒃᓂ, ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏ ᑖᑉᑯᓇᖓ ᒪᓕᒐᖅᓂᑦ.  

ᑖᑉᑯᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑦᓂᖏ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔭᑦ, ᐊᑐᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐃᐱᕆ 2013 ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑕᖏ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᓴᖏᓂᖅᒧᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑎᑦᓂᖏ ᐊᑐᖅᓂᖏ ᐃᒪᐃᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᒃᑕᖅᓂᖏ ᐊᒃᑕᑯᑦ ᓚᐃᓴᖃᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᑦᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐱᑦᔪᑕᐅᓇᔭᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐊᑲᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᕙᑎᓕᖁᑎᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖏᑦ. ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐱᓕᕆᓂᖏ ᐃᓚᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᒥᑭᔪᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐃᑲᖅᑐᕐᓂᖏᑦ, ᒥᑭᔪᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ, ᓴᓇᔭᐅᓂᖏ ᐊᑐᒃᑲᐃᓇᖅᑐᒃᓴᑦ ᐱᑦᓗᒋᑦ ᐅᓕᕕᒃᕈᐊᖅᓂᖏ ᐃᒪᐃᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᖅᓂᖏᑦ, ᒥᑭᔪᑦ ᑐᑦᖁᖅᓯᒪᕕᐅᓂᖏᑦ ᐃᒪᖅᒧᑦ, ᒥᑭᔪᑦ ᓯᓂᒃᑕᒪᕖᑦ, ᓴᕕᒃᑕᖅᓯᐅᕋᓱᓕᓵᑦ, ᐃᒪᖅᒧᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᖃᖅᓂᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓄᑦ ᑐᑦᖁᒪᕖᑦ ᖃᑦᑕᖅᕈᐊᓄᑦ, ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᓯᖏ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᑐᖔᓂ 50 ᒦᑕᑦ ᑭᒃᖢᖅᓇᐅᔭᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅ ᑕᒫᑦ.  

ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑦᓂᖏ

ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑎᓂᖅᒧᑦ ᓴᖏᓂᖃᖏᑦᑐᑦ. ᓚᐃᓴᐅᔪᖅ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑦ ᑐᓂᔭᐅᑐᐊᕋᖓᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᓂᑦ, ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐱᔪᖕᓇᖃᖅᕕᖓ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᐅᓂᒃᑐᖅ. ᒪᓕᒃᓴᖅᓂᖓ ᑖᑉᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᖁᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑎᑦᓂᖏ ᓚᐃᓴᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᓂᖏᓄᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᐅᕙᓗᓃᑦ ᐊᒃᑕᖅᓂᖏ ᐊᒃᑕᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖏᓄᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᓄᓇᖃᖃᖅᑐᓕᕆᔨᑦ, ᑖᑉᑯᐊᑦ ᒥᓂᓯᑕᖓᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᖏ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐱᑦᓗᒋᑦ.