nwb-oen.ca atuliqtuq!

Friday, July 25, 2014

Tapkuat Nunavut Imaligiyit Katimayit uplumi atuliqtat tapkuat Katimayit nutaq qagitauyakkuviat, inilik talvani nwb-oen.ca. Una pivalianbiat naunaiqtat qagitauyakkut takuyaulaqniat. Piluaqtumik, tamna nutaq qagitauyakkuvik, iniqpiaqat, pilagutauniaq Inungnut tunihilaqnit tukhigautinik qagitauyakkut, qiniqnit hivuagut tukhigautitm uqauhiqaviginit tatya tukhigautinik hanganittunik Katimayit. Ilaqaqtitlugit takukhaulaqninik atuguminaqniniklu, nigiugiyauyut tamna qagitauyakkuvik pilaqtauvalilaq tamaitnit.

Tungahukluhi tugaqviginagialiuyugut talvani info@nwb-oen.ca piplugit kitutliqak uqauhit apiqutitluniit piplugit nutaq qagitauyakkuvikpun.