Ikayuqtigikhuni Havaguhit (NWB/NIRB)

Tapkuat NWB-kut tapkualu NIRB-kut Uniqtutiaqhimayut Ikayuqtigigutit Pityuhit Havagutit (DCPF Havagutitluniit) hanatyuhikhaliuqhimayut atuqpiagahuanginut piyagakityutaulaqtut pitaqninut kitutliqak naunaiqpagilat havanguyumun uuktugutit pityuhit atuqhugit tugangayut maligaliqutinut tukligikhat Nunavutmi.  Atuqhugit tapkuat DCPF-ngi, uuktugutilik pilaqtitauyuq atauttikkut tunihiniq tuhagakhanut piyaliknik tamatkiknut NIRB-kut naunaiyainiqmun pityuhit tapkualu NWB-kut imaqmun laisaliqutinut pityuhit mikhigiaqhimalugit ayyikkiktitainit pigiaqtitlugitlu imaqmun laisaliqutinut pityuhit atuqtitlugit NIRB-kut naunaiyautit pityuhi utaqihimaittumik NIRB-kut naunaiyaini iniqaqtitlugit.  Tuhagmayakhaq pigaluaqtitlugit DCPF-ngi ikayulaqnit piyagakityutaunit tahapkuninga tuhagakhat piyaqaqnit pivikhaitlu piqatai tamaitnut5 naunaiyaqnit pityuhit taihimayumun havanguyuq  uuktugutanut, nigiugiyaungittuq katutyiqatigikhutik naunaiyaini pityuhit katitlutikluniit inungnik naalaktitiniqmun pityuhit tapkunanga NIRB-kut NWB-kutlu tatya pivigiyaini piigutaungittuqlu tapkuat taihimayut pityuhit piyaqaqnit naliaknut NIRB-kut NWB-kutluniit.

Tapkuat hivullit titiqat tapkununga DCPF-ngi hatqiqtitauyut Saptaipa 2009 tamnali hivulliq titiqat hatqiqtitauyut Aipuru 2013. Tamatkiknik titiqat pihimaniqhauyai Nakataani 13.6.1 tapkunani Nunavutagutinut Angigutit  piplugit tungavigiyat ikayuqtigigutinut tapkuat NIRB-kut, NWB-kut pilaqninikluttauq NPC-kut piplugit naunaiyaqnit pityuhitlu havangyunut uuktugutit. 

Uuktugutilik piniaqhimayuq havanguyuq uuktuguta naunaiyaqnia malikhugit tapkuat DCPF-ngi tunihiyalik ilikkuqtunik titiqnik tapkununga NWB-kut NIRB-kutlu tukhigaqlutik ikayuqtigigutikhanut.  Kinguagut nanminiquqaqatigiknit NWB-kut NIRB-kutlu, tamna uuktugutilik tuhaqhitauniaq titiqatigut naliaknut ikayuqtigigutaunia pilagianga taphumunga taihimayumun havanguyuq.  Pigaluaqtitlugit NWB-kut NIRB-kutlu pinahuaqniat ihumagini tamaita tukhigautit ikayuqtigikniqmun, pilaqmiyut ilani tapkuat ikayuqtigigutinut ayuqnalat piplugit pivikhait havakpalaqnilu tugangayut pityutinut.

Imaligiyit - Avatiligiyit Ikayuqtigiknirmun Pityuhit Angiguta:

Nanihilaqtutit tuhagakhauvaliqtunik tapkununga Ikayuqtigikniqmun Pityuhit tapkununga NIRB-kut: