Havaktit

Executive ikt

Ben Kogvik
Titigaqtilagik Uqaqtilu

Ben Kogvik tapkunaniliqhimayuq Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB) taimanga pigiaqnianit qitqani 1990-ni tatyalu Titigaqtilagiuyuq tapkununga Katrimayit aipaniklu havalik timigiyauyumun uqaqti/kipuktaiyi uqattiaqhunilu tamatkiknik Inuktitut Inuinnaqtunlu. Ben pihimayuq aulattiniqmun titigaqtanik talvanga Banff Centre Aulatyutinut Ilihautinut tapkunangalu Nunavut Sivuliuqtit Havagutai piqatigiplugit Nunavut Ukiurtaqtumi Hilattuqhaivik /Canadian Centre Aulatyutinut Pivalianiqnut (1999). Ben ilihaiyiugaluaq, ataniqmun-tukligiyauyuq tamnalu ilihaiyinut qauyimayiuyuq kivgaqtuihimaplunilu angayuqap tukligiya tamnalu angayuqangupluni tapkunani Inuit Ilihaiyit Atuqtauinut Katimayit Nunatsiaqmi

Corporate ikt

Edna Porter
Kiinauyaligiyi

Inuuyuq piguqtaqtuqlu Uqhuqtuumi, Edna nunaqaqhimapmiyuq Yellowknife, Ikaluktutiak tamnalu Taloyoak. Hivuagut havakhimayuq tapkunani Hamlatkut Uqhuqtuuqmi pigiaqhugu 1996-mi, Edna ilauliqtuq tapkunani NWB-kut talvani Aktuupa 2011-mi Kiinauyaligiyiupluni. Hivuanilu havakhimayuq tapkunani Kikitak Igluligiyit Katimayit Atuqtuaqtunut Kivgaqti Havaktiupl;uni Titigaqtiuplunilu.

Edna iniqta iliharniqminik Ikaluktutiakmi talvanilu Yellowknife. Iniqhimayailu qaphit ilihagutit Aapisimi aulattiyiuniqmun, Kiinauyaliqutit aulatninut (Accpac qagitauyakkugutit), tapkualuttauq Nunavut Sivuliuqtit Havagutit Kangiqhinqimi talvanilu Ottawa.

Technical ikt

Karén Kharatyan
Piluaqnaqtuliqutinut Kivgaqtutit

Karén Kharatyan ilauliqtuq tapkunani Nunavut Imaligiyit Katimayit talvani Aagasit, 2010. Pihimayuq 10 ukiuni imaliginiqmun piqaqninut aulatyutinut avatiliginiqlu qauyihainiqmun atuqpakhimayai. Hivuani ilauliqniahaqhuni tapkunani NWB-kutni, Karén havakhimayuq tamnaupluni Imaliqutit Piqaqnit Havaktiuyuq tapkunani Ontario Minihitauyut Avatiliqutinut Kanangnani Nunaliit Avikhimaniani.

Pihimayuq taphuminga PhD titigaqtaq imaliqutinut talvanga Hilattuqhaivia Avignon, tamna Master’s titigaqtaq Imaqnut Naunaiyainiq talvanga Hilattuqhaivia Montpellier ahiilu titigaqtat nunaliqutinut.