ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖏ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᑦᔪᓯᖏ ᑎᑎᕋᐅᔭᐃᑦ

ᐅᑯᐊ ᐊᑕᓂᑦᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᒋᐊᕐᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᕿᒥᕈᔭᐅᓂᖓ ᑐᑭᓯᓇᕐᖁᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᖃᐅᕈᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ. 

ᐊᐅᓚᓂᖓ ᑕᑯᓕᒪᕐᓗᒍ  (ᖁᓚᓂ)

Overview of Process

 

ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ A ᐊᐅᓚᓂᖓ  (ᖁᓚᓂ)

Type A Process

ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ B ᐊᐅᓚᓂᖓ  (ᖁᓚᓂ)

Type B Process

ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖓ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓ ᐱᒧ ᓴᐅᑎᖃᖏᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᖓ  (ᖁᓚᓂ)

Authorized Use Without a Licence Process

ᐊᕿᒋᐊᕈᑎᑦ ᓄᑕᖑᕆᐊᕐᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ  (ᖁᓚᓂ)

Amendment Process

ᓄᖃᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ (ᖁᓚᓂ)

Cancellation Process

ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ  (ᖁᓚᓂ)

Assignment Process